Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo "informacja"
20-05-2019

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z późn. zm.) nałożyły na Burmistrza nowy obowiązek związany z poborem opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 298 pkt.2 i 269 ust.1 pkt 1 ww. ustawy osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zobowiązane są do uiszczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Z opłaty zwolnione są (art. 269 ust.2, ust.3):

 1. jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód,
 2. kościoły i inne związki wyznaniowe.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ww. ustawy wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczenia opłaty ustala art. 272 ust. 8 jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie z art.552 ust 2b pkt 2 Prawo wodne, wprowadzony został obowiązek składania oświadczeń przez podmioty zobligowane do ponoszenia opłat za usługi wodne, za poszczególne kwartały, Burmistrzowi Miasta, w celu określenia wysokości opłaty, zgodnie ze wzorem oświadczenia zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html .

Oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Miasta Bielsk Podlaski, którzy zmniejszyli naturalną retencję terenową poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, a odwodnienie ich posesji nie następuje do systemów kanalizacji otwartej lub zamkniętej, powinni złożyć wypełnione oświadczenie Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski pocztą, lub w biurze podawczym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

Na podstawie złożonego oświadczenia Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski, w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, wysokość przedmiotowej opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Belsk Podlaski wskazany w informacji, powinno nastąpić  w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, pokój nr 107 lub pod nr tel. 85 731-81-30.

 

Do pobrania:

 1. Link do stanowiska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyjaśniającego realizację obowiązku ustalania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej https://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/materialy-informacyjne/informacja-dla-gmin-ws-oplat-za-zmniejszenie-naturalnej-retencji-terenowej
 2. Link do wzoru oświadczenia: https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html 

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Otylia

Juliusz

Łucja

13

piątek

grudzień 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Grudzień 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Grudzień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 Grudzień 2019 (poniedziałek)
3
Wydarzenia z dnia 4 Grudzień 2019 (środa)
Wydarzenia z dnia 5 Grudzień 2019 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 6 Grudzień 2019 (piątek)
 • Wydarzenie z dnia 6 Grudzień 2019 (piątek): Gala sportu
Wydarzenia z dnia 7 Grudzień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 Grudzień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 9 Grudzień 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 10 Grudzień 2019 (wtorek)
11
Wydarzenia z dnia 12 Grudzień 2019 (czwartek)
13
Wydarzenia z dnia 14 Grudzień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 Grudzień 2019 (niedziela)
16
17
18
Wydarzenia z dnia 19 Grudzień 2019 (czwartek)
20
Wydarzenia z dnia 21 Grudzień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 22 Grudzień 2019 (niedziela)
 • Wydarzenie z dnia 22 Grudzień 2019 (niedziela): Liga halowa
23
24
25
26
27
Wydarzenia z dnia 28 Grudzień 2019 (sobota)
 • Wydarzenie z dnia 28 Grudzień 2019 (sobota): Liga halowa
29
30
Wydarzenia z dnia 31 Grudzień 2019 (wtorek)

Video

Więcej filmów
Bielsk piaskiem malowany
Prezentacja artystyczna pt. „Bielsk piaskiem malowany” w wykonaniu Tetiany Halicyny, pochodzącej z Ukrainy mistrzyni sztuki animacji piaskowej i malowania światłem. Wydarzenie miało miejsce podczas...
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę