Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Zawartość

Logo informacja
01-06-2017

Przetarg na sprzedaż nieruchomości miejskiej

Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości zabudowanej budynkiem hali przemysłowej, wiatą stalową i ogrodzeniem wraz z infrastrukturą towarzyszącą, stanowiącej  własność Gminy Miejskiej Bielsk Podlaski położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Technicznej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW BI1P/00047068/7 oznaczonej w ewidencji gruntów m. Bielsk Podlaski, obręb 3 jako działka nr 3474/6 o pow. 0,7104 ha.

 

Cena wywoławcza 900 000,00 zł (słownie: dziewięćset tysięcy złotych)  

 Wadium 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wniesione w pieniądzu PLN

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.)

 

Ceną sprzedaży nieruchomości będzie kwota uzyskana w wyniku przeprowadzonej licytacji.

 

Przetarg odbędzie  się w dniu 08 sierpnia 2017 r.o godz. 10.00

w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, sala 302

 

I. Informacja o nieruchomości

1. Działka  o kształcie prostokąta o wym. ok. 180m x 40m, zabudowana budynkiem murowanym o funkcji magazynowo-produkcyjnej z funkcją biurową o pow. zabudowy 2 078 m2 i wiatą stalową magazynową , teren utwardzony placami o nawierzchni asfaltowej i trylinką, w niewielkiej części porośnięty roślinnością trawiastą. Działka ogrodzona wzdłuż granic własności w części siatką w ramach stalowych, w części płotem z żelbetowych płyt ogrodzeniowych.

Uzbrojenie: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, oświetlenie uliczne. Dla działek wchodzących w skład Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Bielsk Podlaski wybudowano stacje trafo zasilaną SN. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe, handlowe i mieszkaniowe wielorodzinne.

Dojazd od drogi wojewódzkiej drogą gminną asfaltową z chodnikiem. W odległości ok. 1,2 km przebiega droga krajowa Nr 66, a w odległości ok. 2 km. droga krajowa Nr 19.

2. Na terenie gdzie położona jest nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym obszar ten oznaczony jest symbolem 20P i  jest przeznaczony pod zabudowę techniczno-produkcyjną tj. składy, magazyny oraz obiekty i urządzenia towarzyszące - szczegółowe ustalenia zawarte są w Uchwale Nr XLVIII/234/05 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 29 listopada 2005 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Bielsku Podlaskim, ograniczonego ulicami: Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta (Dz.Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 2,  poz. 18 ze zm.) http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/rf_gp_sg/rf_gp_plany.html.

3. Zgodnie z oznaczeniem wg ewidencji gruntów i budynków obszar oznaczony jest jako Ba – tereny przemysłowe.

4. Nieruchomość jest wolna od obciążeń ujawnionych w KW BI1P/00047068/7 i nie jest przedmiotem zobowiązań umownych.

II. Warunki dodatkowe:

1. Nieruchomość położona jest w obszarze objętym Suwalską Specjalną Strefa Ekonomiczną Podstrefa Bielsk Podlaski, której siedziba znajduje się w Suwałkach, ul. Teofila Noniewicza 49, w związku  z czym nabywcę nieruchomości obowiązuje Regulamin SSSE SA w Suwałkach, z którym można zapoznać się w siedzibie SSSE SA w Suwałkach, ul. Noniewicza 49, w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski lub na stronie internetowej http://www.ssse.com.pl/o-ssse/do-pobrania/regulamin.html

2.  Zgodnie z Regulaminem SSSE na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek:

  • wnoszenia opłaty partycypacyjnej na rzecz Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której wysokość zostanie ustalona odrębną umową , zawartą pomiędzy SSSE, a nabywcą nieruchomości,
  • składania Zarządzającemu SSSE sprawozdań odnośnie stanu zatrudnienia i poniesionych wydatków inwestycyjnych, na terenie SSSE Podstrefa Bielsk Podlaski, na koniec  każdego kwartału (sprawozdanie należy przesłać do Biura zarządu SSSE S.A. w Suwałkach, do 10 następnego miesiąca, po zakończeniu kwartału).

III. Termin zagospodarowania nieruchomości.

1. Nieruchomość położona jest w obszarze wchodzącym w skład terenu inwestycyjnego uzbrojonego przy udziale środków unijnych w ramach projektu nr WND-RPPD.01.02.01-20-002/12 pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską, Pogodną i Warzywną oraz granicami miasta”.

2. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest bez zbędnej zwłoki, rozpocząć działalność gospodarczą na nabytej nieruchomości.

 

Warunki przetargu:

1. Wpłata wadium w terminie do dnia 02 sierpnia  2017 r. (włącznie) na konto bankowe Miasta Bielsk Podlaski w Banku Spółdzielczym w Brańsku Nr 41 8063 0001 0070 0706 5699 0006.

2. Wpłaty wadium na konto bankowe  należy dokonać w takim terminie, aby do dnia 02 sierpnia 2017 r. wpłynęło na konto sprzedającego.

3. Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie wliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości z chwilą wniesienia pełnej należności za nieruchomość, pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni od zamknięcia przetargu na wskazane przez nich konto. 

4. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest przedłożyć Komisji Przetargowej dokument tożsamości, w przypadku występowania w imieniu osoby prawnej lub fizycznej – dokumenty uprawniające do reprezentacji, w odniesieniu do spółek osobowych i handlowych oraz innych osób prawnych – wystawione przez osobę lub osoby uprawnione do ich reprezentowania na podstawie aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru; w przypadku pozostawania w związku małżeńskim – pisemną, notarialnie poświadczoną, zgodę drugiego małżonka na nabycie nieruchomości.

5. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemca, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz.U. z 2016, poz. 1061 ); do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

6. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny,  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisów w Księgach Wieczystych ponosi kupujący.

8. W przypadku uchylenia się uczestnika, który wygra przetarg, od zawarcia umowy notarialnej wadium ulega przepadkowi na rzecz Sprzedającego.

9. Sprzedający powiadomi Kupującego w terminie 21 dni od daty zamknięcia przetargu o dacie i miejscu podpisania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Koszty podpisania aktu notarialnego oraz wpisów księgach wieczystych ponosi Kupujący.

12.W przypadku niezaskarżenia w terminie 7 dni od daty zamknięcia przetargu  czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Burmistrz Miasta  podaje do publicznej wiadomości, wywieszając w siedzibie urzędu na okres 7 dni informację o wyniku przetargu i osobie ustalonej na nabywcę nieruchomości.

8. Burmistrz Miasta może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Informacji udziela się w pokoju nr 213 Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, tel.  85 731 81 36 w godzinach pracy Urzędu.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Łukasz

Kaja

Teodor

22

niedziela

kwiecień 2018

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Kwiecień 2018

p w ś c p s n
1
2
Wydarzenia z dnia 3 kwiecień 2018 (wtorek)
4
5
Wydarzenia z dnia 6 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 kwiecień 2018 (sobota)
8
9
Wydarzenia z dnia 10 kwiecień 2018 (wtorek)
11
12
Wydarzenia z dnia 13 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 kwiecień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 kwiecień 2018 (niedziela)
16
17
18
Wydarzenia z dnia 19 kwiecień 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 20 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 21 kwiecień 2018 (sobota)
Wydarzenia z dnia 22 kwiecień 2018 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 23 kwiecień 2018 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 24 kwiecień 2018 (wtorek)
25
Wydarzenia z dnia 26 kwiecień 2018 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 27 kwiecień 2018 (piątek)
Wydarzenia z dnia 28 kwiecień 2018 (sobota)
29
30

Video

Więcej filmów
Filmowe podsumowanie roku 2017 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2017 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 14 stycznia 2018 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę