Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Regulamin Bielskiego Uniwersytetu Dziecięcego 2017/18

Zawartość

REGULAMIN PROJEKTU
„POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA – BIELSKI UNIWERSYTET DZIECIĘCY”

 

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1.  Niniejszy Regulamin, określa zasady funkcjonowania Projektu „Politechnika Białostocka –  Bielski Uniwersytet Dziecięcy”, zwanego dalej PB BUD, organizowanego przez Miasto Bielsk Podlaski (ul. Kopernika 1; 17-100 Bielsk Podlaski) przy współpracy z Politechniką Białostocką (ul. Wiejska 45A; 15-351 Białystok).
 2. Uczestnictwo  w zajęciach PB BUD jest nieodpłatne.

 DEFINICJE

§ 2

Każdorazowo, gdy w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Organizatorze – należy przez to rozumieć Miasto Bielsk Podlaski,

2) Partnerze – należy przez to rozumieć Politechnikę Białostocką,

3) Roku akademickim – należy przez to rozumieć okres nauki i zajęć w ramach PB BUD, którego termin rozpoczęcia i zakończenia określony jest harmonogramem zajęć,

4) Studencie PB BUD – należy przez to rozumieć dziecko przyjęte do udziału w zajęciach w ramach PB BUD,

5) Stronie internetowej PB BUD – należy przez to rozumieć zakładkę pod nazwą Bielski Uniwersytet Dziecięcy dostępną na stronie Miasta Bielsk Podlaski www.umbielsk-podlaski.pl w zakładce Dla Mieszkańca>Edukacja>Bielski Uniwersytet Dziecięcy. 

6) Formularzu rekrutacyjnym – należy przez to rozumieć formularz dostępny na stronie internetowej PB BUD, niezbędny do zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach w ramach PB BUD w danym roku akademickim,

7) Deklaracji uczestnictwa – należy przez to rozumieć formularz papierowy zgodny z określonym przez Organizatora wzorem, uzupełniany przez rodziców/opiekunów prawnych Studenta PB BUD w danym roku akademickim.

  CELE I ZADANIA PB BUD
§ 3

 1. Celem PB BUD jest przede wszystkim promocja nauki i zachęcanie do poznawania świata.
 2.  Zajęcia pozwalają na rozwijanie dziecięcej ciekawości, intelektu oraz twórczego potencjału.
 3. Program zajęć w ramach PB BUD daje możliwość zgłębienia tajników z różnych dziedzin nauki.

ZASADY I TERMIN REKRUTACJI
§ 4

 1. Studentem PB BUD może zostać uczeń klas IV - VI szkoły podstawowej w Bielsku Podlaskim.
 2. Limity miejsc poszczególnym szkołom w ramach PB BUD zostaną określane przed rekrutacją.
 3. W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń z jednej ze szkół, liczba miejsc dla kolejnych szkół zwiększa się o liczbę niewykorzystanych miejsc.
 4. Rekrutacja prowadzona jest zgodnie z określonymi w regulaminie zasadami oraz w terminie podanym do ogólnej wiadomości na stronie internetowej PB BUD, co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem rekrutacji.
 5.  Chcąc zgłosić uczestnictwo dziecka w PB BUD, należy wypełnić formularz rekrutacyjny (załącznik nr 1) dostępny na stronie internetowej PB BUD i złożyć go w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza.
 6. Rekrutację studentów do PB BUD przeprowadzają rady pedagogiczne szkół w ramach  przyznanych limitów miejsc, zgodnie z kryteriami ustalonymi przez szkołę.
 7. Listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie szkoły przekazują do Organizatora w terminie do 1 grudnia 2017 roku.
 8. Lista przyjętych dzieci zostanie ogłoszona na stronie internetowej PB BUD.
 9. Każda szkoła sporządza listę rezerwową uczniów, którzy nie zostali przyjęci do udziału w PB BUD.
 10. Przyjęcie dziecka do udziału w PB BUD jest jednoznaczne z nadaniem statusu  Studenta PB BUD, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 11.  W przypadku ewentualnych rezygnacji lub skreśleń zwalniane miejsca proponowane są kolejnym kandydatom z listy rezerwowej.
 12. Przyjęcia w ramach zwalnianych miejsc, o których mowa w ust. 10 mogą odbywać się maksymalnie do trzecich zajęć.
 13. Rekrutacja odbywać się w będzie terminie od 24 listopada do 28 listopada 2017 roku.

§ 5

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do złożenia własnoręcznie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa (załącznik nr 2), w terminie i miejscu podanym przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia zajęć.

ZASADY UCZESTNICTWA

§ 6

Rodzice/opiekunowie prawni Studenta PB BUD zobowiązani są do:

1)      zapoznania się z programem zajęć oraz harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej PB BUD,

2)      zapoznania i wytłumaczenia Studentowi PB BUD jego powinności podczas zajęć, wynikających z Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego,

3)      śledzenia na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej PB BUD i stosowania się do nich.

§ 7

 1. Student PB BUD otrzymuje indeks i identyfikator, które mają charakter symboliczny.
 2. W przypadku zgubienia indeksu bądź identyfikatora, rodzic/opiekun powinien zgłosić w szkole pisemną prośbę o wydanie duplikatu.
 3. Rodzic/opiekun prawny w każdej chwili może zrezygnować z udziału Studenta PB BUD w zajęciach w ramach PB BUD.

§ 8

Skreślenie Studenta PB BUD z listy uczestników następuje w przypadku:

1)      złożenia rezygnacji z udziału w zajęciach przez rodzica/opiekuna prawnego,

2)      dwukrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

3)      rażącego naruszania przez Studenta PB BUD norm zachowania i ignorowania poleceń osoby prowadzącej zajęcia.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ
§ 9

 1. Zajęcia w ramach PB BUD prowadzone są w formie zajęć edukacyjnych, tj. wykładów i warsztatów w cyklu, zwanym rokiem akademickim.
 2. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Politechniki Białostockiej i/lub specjalistów spoza Uczelni w pomieszczeniach Politechniki Białostockiej. Dopuszcza się możliwość organizowania zajęć poza terenem Politechniki Białostockiej w przestrzeni innych instytucji, które są partnerami PB BUD.

§ 10

 1. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej każdej szkoły.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany tematyki wykładów i terminów zajęć z przyczyn od niego niezależnych. Informacja będzie umieszczona na stronie internetowej każdej szkoły.

 

§ 11

 1. Każdy Student PB BUD jest zobowiązany przybyć na zajęcia 15 minut przed ich rozpoczęciem bądź przed ustaloną godziną wyjazdu w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej.
 2. Student PB BUD zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora podczas zajęć.
 3.  Przed rozpoczęciem zajęć, bądź przed wyjazdem, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej, wymagane jest podpisanie przez rodzica/opiekuna prawnego listy obecności dostępnej u opiekuna grupy.
 4. Na zajęcia nie mogą być wnoszone produkty spożywcze.
 5. Studenci PB BUD w trakcie zajęć stosują się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, a ponadto nie mogą samowolnie opuszczać sali wykładowej. W każdej chwili chcąc o coś zapytać sygnalizują to podnosząc rękę.
 6. Na zakończenie zajęć Student PB BUD otrzymuje wpis w indeksie.
 7. Po zakończeniu zajęć rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do odebrania dzieci w miejscu wskazanym przez Organizatora.

§ 12

 1. Rodzice/opiekunowie prawni nie biorą udziału w zajęciach.
 2. W trakcie zajęć oraz w trakcie transportu, w przypadku, gdy zajęcia odbywać się będą na terenie Politechniki Białostockiej opiekę nad Studentami PB BUD sprawować będą wyznaczeni przez Organizatora opiekunowie.

§ 13

 1.  W celu uzyskania zaliczenia roku akademickiego Student PB BUD powinien posiadać w swoim indeksie wpisy, z co najmniej połowy zajęć, które odbyły się w danym roku akademickim.
 2.  Wpisem do indeksu (potwierdzającym obecność) jest podpis osoby prowadzącej zajęcia.

§ 14

 1. Student PB BUD z wystarczającą liczbą wpisów w swoim indeksie, na ostatnich zajęciach w ramach roku akademickiego, otrzymuje dyplom ukończenia PB BUD.
 2.  Dyplom nie jest dokumentem urzędowym, ma on charakter symboliczny.

§ 15

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

1)      ewentualne zdarzenia czy wypadki po  zakończeniu zajęć.

2)      rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.

 KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI MŁODEGO NAUKOWCA

§16

 1. Student PB BUD pod opieką osoby dorosłej może korzystać ze specjalnie przygotowanego księgozbioru w Czytelni Książek Biblioteki Politechniki Białostockiej.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z czytelni oraz wypożyczania książek zawierają załączniki nr 3 i 4 do niniejszego Regulaminu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 17

 1. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy wypełniają arkusze rekrutacyjne oraz wypełniają deklaracje uczestnictwa wyrażają tym samym zgodę na: gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zamieszczonych danych osobowych w celach związanych z organizacją PB BUD oraz związanych z nim przedsięwzięć, otrzymywanie informacji dotyczących PB BUD drogą elektroniczną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 poz. 1219 z późn. zm.), na podany przez nich adres poczty elektronicznej.
 2. Organizatora, który gromadzi i przetwarza dane osobowe obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922). Rodzicom/opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.
 3.  Administratorem danych jest Organizator.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18

 1. Zgłoszenie udziału dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego w zajęciach PB BUD jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptacją.
 2. Złożenie wypełnionej i podpisanej deklaracji uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Studenta PB BUD w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronie internetowej PB BUD.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu, co ogłaszać będzie każdorazowo na stronie internetowej PB BUD.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z rodzicami/opiekunami prawnymi drogą elektroniczną oraz przez umieszczanie informacji na stronie internetowej PB BUD.
 5.  Z ważnych powodów Organizator ma prawo zakończyć Projekt „Politechnika Białostocka – Bielski Uniwersytet Dziecięcy”, informując jednocześnie o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych z 14-dniowym wyprzedzeniem.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2017 roku.

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Bogusław

Elżbieta

Krzysztof

23

poniedziałek

wrzesień 2019

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Wrzesień 2019

p w ś c p s n
Wydarzenia z dnia 1 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 2 Wrzesień 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 3 Wrzesień 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 4 Wrzesień 2019 (środa)
 • Wydarzenie z dnia 4 Wrzesień 2019 (środa): Cyrk
 • Wydarzenie z dnia 4 Wrzesień 2019 (środa): Piłkarska klasa A
5
Wydarzenia z dnia 6 Wrzesień 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 7 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 8 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 9 Wrzesień 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 10 Wrzesień 2019 (wtorek)
11
12
Wydarzenia z dnia 13 Wrzesień 2019 (piątek)
Wydarzenia z dnia 14 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 15 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 16 Wrzesień 2019 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 17 Wrzesień 2019 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 18 Wrzesień 2019 (środa)
19
20
Wydarzenia z dnia 21 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 22 Wrzesień 2019 (niedziela)
23
24
Wydarzenia z dnia 25 Wrzesień 2019 (środa)
26
27
Wydarzenia z dnia 28 Wrzesień 2019 (sobota)
Wydarzenia z dnia 29 Wrzesień 2019 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 30 Wrzesień 2019 (poniedziałek)

Video

Więcej filmów
Atrakcje turystyczne Bielska Podlaskiego
Film turystyczny promujący miasto Bielsk Podlaski.Rok 2018.Produkcja Artgraphic Multimedia
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę