Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Stypendia dla uczniów

Zawartość

OGŁOSZENIE W SPRAWIE NOWEGO NABORU WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH
NA TERENIE MIASTA BIELSK PODLASKI NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

 

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Bielsk Podlaski znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 Formularze wniosków o przyznanie pomocy materialnej można pobierać:

  • w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, ul. Kopernika 1, 17 - 100 Bielsk Podlaski, pokój Nr 13,
  • ze strony internetowej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski

 Formularze wniosków zostały również przekazane do sekretariatów szkół.

 Wnioski o przyznanie pomocy materialnej należy składać w terminie:

  • od 1 do 15 września 2015 roku - w przypadku uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych;
  • do 15 października 2015 roku - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych;

w Urzędzie Miasta Bielsk Podlaski, ul Kopernika 1 w Bielsku Podlaskim w biurze podawczym (pokój nr 14), w poniedziałki od godziny 800 do 1600 i od wtorku do piątku w godzinach od 730 - do 1530.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie ustawowego terminu.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2015 r. poz. 163.) oraz Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 823),tj.  456 zł netto (od 1października 2015 r. kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wyniesie 514 zł netto)

W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Przyznane stypendium wypłacane będzie po przedłożeniu w Urzędzie Miasta dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele edukacyjne, w związku z czym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę). Do rozliczenia mogą zostać uwzględnione wydatki za zakupy dokonane w okresie od lipca 2015 r.

O przyznanie zasiłku szkolnego można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności: nagłej choroby lub śmierci, powodzi, pożaru, wypadku, itp., nagłej utraty pracy, urodzenia dziecka przez ucznia.

Ustawodawca dopuszcza także możliwość wszczęcia postępowania w przedmiocie przyznania stypendium szkolnego z urzędu. Prowadzenie postępowania z własnej inicjatywy organu orzekającego w sprawie stypendium szkolnego, jak również możliwość złożenia wniosku przez dyrektora szkoły daje szansę uzyskania pomocy tym uczniom, których rodziny nie podjęły odpowiednich kroków w celu uzyskania świadczenia.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

  • rodziców, opiekunów prawnych,
  • pełnoletniego ucznia,
  • dyrektora szkoły.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z  1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł, pomniejszony o miesięczną składkę KRUS (zaś od 1 października z 1 ha przeliczeniowego dochód miesięczny będzie wynosić 288 zł).

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z hektarów przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych – dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność. Jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Wysokość dochodu ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Dokumentowanie dochodu w formach ryczałtowych powinno się odbywać na podstawie zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego jedynie informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS (jeżeli jest płacona), a także oświadczenia podatnika o wysokości dochodu.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty i Kultury Urzędu Miasta Bielsk Podlaski, pokój Nr 13 ul. Kopernika 1, tel. (85) 731-81-40 lub tel. 690 608 087 w poniedziałki od godziny 800 do 1600 i od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1530.

 

Dokumenty do pobrania:

 

2. Stypendia im. Jana Pawła II

Rada Miasta Bielsk Podlaski, Uchwałą Nr VIII/65/15 z dnia 26 maja 2015 roku w sprawie zasad udzielania stypendiów im. Jana Pawła II samorządu miasta Bielsk Podlaski dla uczniów za wysokie wyniki i osiągnięcia w nauce, ustanowiła stypendium w celu wsparcia finansowego uczniów bielskich szkół podstawowych i gimnazjów.

Z informacją na temat stypendium i zasad jego przyznawania można zapoznać się tutaj

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Franciszek

Joanna

Kazimiera

21

poniedziałek

sierpień 2017

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Sierpień 2017

p w ś c p s n
1
Wydarzenia z dnia 2 Sierpień 2017 (środa)
Wydarzenia z dnia 3 Sierpień 2017 (czwartek)
Wydarzenia z dnia 4 Sierpień 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 5 Sierpień 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 6 Sierpień 2017 (niedziela)
Wydarzenia z dnia 7 Sierpień 2017 (poniedziałek)
Wydarzenia z dnia 8 Sierpień 2017 (wtorek)
Wydarzenia z dnia 9 Sierpień 2017 (środa)
10
Wydarzenia z dnia 11 Sierpień 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 12 Sierpień 2017 (sobota)
Wydarzenia z dnia 13 Sierpień 2017 (niedziela)
14
Wydarzenia z dnia 15 Sierpień 2017 (wtorek)
16
17
Wydarzenia z dnia 18 Sierpień 2017 (piątek)
19
20
Wydarzenia z dnia 21 Sierpień 2017 (poniedziałek)
22
Wydarzenia z dnia 23 Sierpień 2017 (środa)
24
Wydarzenia z dnia 25 Sierpień 2017 (piątek)
Wydarzenia z dnia 26 Sierpień 2017 (sobota)
27
28
Wydarzenia z dnia 29 Sierpień 2017 (wtorek)
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - filmowe podsumowanie roku 2016
Filmowe podsumowanie roku 2016
Projekt filmowy zaprezentowany podczas spotkania noworocznego Burmistrza Bielska Podlaskiego Jarosława Borowskiego 20 stycznia 2017 roku. Wykonanie - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Panoramiczny Bielsk Podlaski
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę